Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Miejska Pabianice
 
Administracja serwisu
Administracja serwisu
Informacje nieudostępnione w biuletynie
Kontakt
Spis podmiotów
Władze Miasta -
stan na dzień 31.05.2015 r.
Prezydent Miasta
Zastępcy Prezydenta Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Rada Miejska -
stan na dzień 31.05.2015 r.
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Radni Rady Miejskiej
Asystenci radnych Rady Miejskiej
Kluby radnych
Komisje
Rewizyjna
Protokoły z posiedzeń Komisji
2014 r.
2015 r.
Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji
Protokoły z posiedzeń Komisji
2014 r.
2015 r.
Budżetu i Finansów
Protokoły z posiedzeń Komisji
2014 r.
2015 r.
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa
Protokoły z posiedzeń Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu
Protokoły z posiedzeń Komisji
2014 r.
2015 r.
Archiwum
Kadencja 2006 - 2010 r.
Rewizyjna
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
Edukacji i Spraw Obywatelskich
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
Komisja Budżetu i Finansów
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
Polityki Społecznej i Promocji Miasta
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
Statutowo-Regulaminowa
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
Inwentaryzacyjna
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
Gospodarki Komunalnej
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
Kadencja 2010 - 2014 r.
Edukacji i Spraw Obywatelskich
2010 r.
2011 r.
Polityki Społecznej i Promocji Miasta
2010 r.
2011 r.
Statutowo-Regulaminowa
2010 r.
2011 r.
Inwentaryzacyjna
2010 r.
2011 r.
Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Gospodarki Komunalnej
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Komisja Budżetu i Finansów
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Rewizyjna
Protokoły z posiedzeń Komisji
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Protokoły pokontrolne
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Absolutorium
2012 r.
Kadencja 2014 - 2018 r.
Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Protokoły z posiedzeń Komisji
2014 r.
2015 r.
Zdrowia
Protokoły z posiedzeń Komisji
2014 r.
2015 r.
Sesje Rady Miejskiej
Porządki obrad sesji Rady Miejskiej
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Nagrania audio z obrad
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej
Urząd Miejski -
stan na dzień 31.05.2015 r.
Regulamin Organizcyjny Urzędu Miejskiego w Pabianicach
Wydziały Urzędu
Kancelaria Prezydenta Miasta
Referat Administracyjno - Gospodarczy
Referat Informatyczny
Sprawy
Wydział Budżetu i Finansów
Referat Budżetu i Analiz
Referat Księgowości Budżetowej Urzędu
Wieloosobowe Stanowisko ds. Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Opłat za Odpady Komunalne
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych
Referat Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
Referat Działalności Gospodarczej
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Referat Edukacji, Kultury i Sportu
Referat Planowania i Analiz Ekonomicznych
Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych
Wydział Inwestycji i Eksploatacji
Wydział Ochrony Środowiska
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Urbanistyki
Wydział Spraw Lokalowych
Referat Spraw Lokalowych
Referat Dodatków Mieszkaniowych
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Podstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich
Wykaz aktów normatywnych pomocnych w realizacji ustawowych zadań
Sprawozdania i statystyki
Biuro Rady Miejskiej
Samodzielne referaty, zespoły i stanowiska pracy
Sekretariat Prezydenta Miasta
Biuro Obsługi Interesantów
Referat Spraw Pracowniczych
Archiwum Zakładowe
Zespół Radców Prawnych
Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Zespół Inżyniera Miasta
Zespół ds. promocji Miasta
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Samodzielne stanowisko rzecznika prasowego
Samodzielne stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
Punkt Obsługi Inwestora
JRP w ramach FS dla projektu "MiRMSKS w Pabianicach"
Pracownicy
Miejskie jednostki organizacyjne
Jednostki budżetowe
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Pracownicy
Przetargi
2008
Styczeń
Luty
Marzec
2012
Grudzień
2013
Kwiecień
Maj
Konkursy ofert
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej
Menu podmiotowe
Dyrektor
Wydziały
OŚRODKI WSPARCIA
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Przetargi
2005
Przetargi ogłoszone
Przetargi roztrzygnięte
2006
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
2007
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
2008
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
2009
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
2010
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
2011
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
2012
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
2013
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Ogłoszenia
Miejski Zakład Pogrzebowy
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Prawo pogrzebowe
Dyrektor
Dokumenty
Dokumenty kontroli
Inne wystąpienia i oceny
Rejestry, ewidencje, archiwa
Zamówienia Publiczne
Kierownik
Schronisko Dla Zwierząt
Menu podmiotowe
Struktura organizacyjna
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Wykaz osób sprawujących funkcje
Dokumenty
Regulamin Schroniska dla Zwierząt
Zamówienia publiczne
Dane - zestawienia
Oferty pracy
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie
Nabór kandydatów do pracy
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
Zakłady budżetowe
Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej
Dane zakładu
Podstawowe dane podmiotu
O firmie
Schemat organizacyjny ZD i ZM
Menu przedmiotowe
Praca
Przetargi
ROK 2006
Tablica ogłoszeń
Rok 2007
Przetargi ogłoszone
styczeń
luty
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
październik
listopad
grudzień
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
styczeń
luty
marzec
asfaltobeton
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
wyjaśnienia do SIWZ
ROK 2008
Ogłoszenie przetargów
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Ogłoszenie o zawarciu umowy
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
Wyjaśnienia do SIWZ
Unieważnienia przetargów
ROK 2009
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Zawiadomienie o wyborze oferty
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Wyjasnienia do SIWZ
luty
maj
Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
ROK 2010
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
ROK 2011
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
ROK 2012
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
ROK 2013
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
ROK 2014
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
ROK 2015
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Akcja zimowa
sezon 2006/2007
Statut ZD i ZM
Statut Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej
Forma prawna
Załatwianie spraw
Ogłoszenia
Roztrzygnięte przetargi
Procedury administracyjne
Dział drogowy
Dział zieleni miejskiej
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego
Ogłoszenia
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Przetargi
2004
Ogłoszenia o wyniku postępowania
2005
Wykaz osób sprawujących funkcje
Majątek
Kontrole
Ogłoszenia
Statut
Instytucje kultury
Miejski Ośrodek Kultury
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Pracownicy
Miejska Biblioteka Publiczna
Menu podmiotowe
Dział gromadzenia, opracowania i udostępniania
Filia nr 2
Filia nr 4
Filia nr 5
Filia nr 6
Dział księgowy
Dział instrukcyjno-metodyczny
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Procedury administracyjne
Zarządzenia Dyrektora
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Muzeum Miasta Pabianic
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Pracownicy
Podstawy prawne
Organizacje własne jednostki
Wystawy
Żłobek Miejski
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Pracownicy
Ogłoszenia
Przedszkola Miejskie
Przedszkole Miejskie Nr 2
1. Dyrekcja
2. Kadra
3. Rada Rodziców
4. Wychowankowie
5. Status prawny
6. Przedmiot działalności i kompetencje
7. Budżet
8. Tryb Działania
9. Sposób załatwiania spraw
10. Programy
11. Zajęcia dodatkowe
12. Opłaty
13. Przetargi i oferty
14. Rejestry, ewidencje i archiwa
15. Zamówienia publiczne
Przedszkole Miejskie Nr 3
1. Dyrekcja
2. Kadra
3. Rada Rodziców
4. Wychowankowie
5. Status prawny
6. Przedmiot działalności i kompetencje
7. Budżet
8. Tryb Działania
9. Sposób załatwiania spraw
10. Programy
11. Zajęcia dodatkowe
12. Opłaty
13. Przetargi i oferty
14. Rejestry, ewidencje i archiwa
15. Zamówienia publiczne
Przedszkole Miejskie Nr 4
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Organ prowadzący i nadzorujący
Statut przedszkola
Pracownicy
Programy autorskie
Rekrutacja
Przedszkole Miejskie Nr 5
1. Dyrekcja
2. Kadra
3. Rada Rodziców
4. Wychowankowie
5. Status prawny
6. Przedmiot działalności i kompetencje
7. Budżet
8. Tryb Działania
9. Sposób załatwiania spraw
10. Programy
11. Zajęcia dodatkowe
12. Opłaty
13. Przetargi i oferty
14. Rejestry, ewidencje i archiwa
15. Zamówienia publiczne
Przedszkole Miejskie Nr 6
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Pracownicy
1. Dyrekcja
2. Kadra
3. Rada Rodziców
4. Wychowankowie
5. Statut
6. Przedmiot działalności i kompetencje
7. Budżet
8. Tryb Działania
9. Sposób załatwiania spraw
10. Programy
Dofinansownie z WFOŚiGW w Łodzi
11. Zajęcia dodatkowe
12. Opłaty
13. Przetargi i oferty
14. Rejestry, ewidencje i archiwa
Przedszkole Miejskie Nr 8
1. Dyrektor
2. Dane teleadresowe
Kadra
Rada Rodziców
Wychowankowie
Status prawny
Przedmiot działalności i kompetencje
Budżet
Tryb działania
Sposób załatwiania spraw
Opłaty
Przetargi /oferty
Rejestry, ewidencje i archiwa
Przedszkole Miejskie Nr 11
Menu podmiotowe
PM11
Menu przedmiotowe
Pracownicy
Statut
Misja placówki
Rekrutacja
Dzieci niepełnosprawne
Zajęcia dodatkowe
Przetargi
Rozkład dnia
Zestaw programów
Zamówienia publiczne
Przedszkole Miejskie Nr 12
1. Dyrekcja
2. Kadra
3. Rada Rodziców
4. Wychowankowie
5. Status prawny
6. Przedmiot działalności i kompetencje
7. Budżet
8. Tryb Działania
9. Sposób załatwiania spraw
10. Programy
11. Zajęcia dodatkowe
12. Opłaty
13. Przetargi i oferty
14. Rejestry, ewidencje i archiwa
15. Zamówienia publiczne
Przedszkole Miejskie Nr 13
Podstawowe dane podmiotu
Budynek
Nasze Zasady Funkcjonowania
Ramowy Rozkład Dnia
Statut
Zajęcia Dodatkowe
Opłaty
Zapisy
Regulamin Przedszkola
Polityka jakości
Programy
Przedszkole Miejskie Nr 14
Menu przedmiotowe
1. PODSTAWOWE DANE PODMIOTU
2.INFORMACJE BIERZĄCE
3.REGULAMIN RADY RODZICÓW
2.POLITYKA JAKOŚCI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 14
3.ODPŁATNOŚĆ OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU
4.INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDSZKOLU
5.DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 14
6.PROGRAMY
7.PRACOWNICY
8. LOGO PRZEDSZKOLA
9. ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 14
10. STATUT PRZEDSZKOLA
14.REGULAMIN RADY RODZICÓW
STATUS PRAWNY
11. INFORMACJE BIEŻĄCE
12.BUDŻET
13.TRYB DZIAŁANIA
14.PRZETARGI - OFERTY
15.NASI WYCHOWANKOWIE
14.RADA RODZICÓW
15.SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW
16.PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE
16.REJESTRY I ARCHIWA
18.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
19.NASI WYCHOWANKOWIE
20.STATUS PRAWNY
21..PRZETARGI - OFERTY
Przedszkole Miejskie Nr 15
1. Dyrekcja
2. Kadra
3. Rada Rodziców
4. Wychowankowie
5. Status prawny
6. Przedmiot działalności i kompetencje
7. Budżet
8. Tryb Działania
9. Sposób załatwiania spraw
10. Programy
11. Zajęcia dodatkowe
12. Opłaty
13. Przetargi
14. Rejestry, ewidencje i archiwa
15. Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
16. Zamówienia publiczne
Przedszkole Miejskie Nr 16
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Szkoły Podstawowe
Szkoła Podstawowa nr 1 z Klasami Integracyjnymi
Menu przedmiotowe
Dyrekcja Szkoły
Podstawowe dane podmiotu
Statut
Szkolny Zestaw Podręczników
Plan Pracy Szkoły
Program Wychowawczy
Pracownicy
Rekrutacja do SP1
Regulamin zamówień publicznych
Dokumenty kontroli zarządczej
Szkoła Podstawowa Nr 3
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Pracownicy
Szkoła Podstawowa Nr 5
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Status prawny
UCHWAŁY 2010
Organy szkoły
Organizacja pracy szkoły
Programy i plany
Uchwały Rady Pedagogicznej
Rozkłady zajęć
Ogłoszenia o przetargach
Menu podmiotowe
Pracownicy
Szkoła Podstawowa Nr 8
Menu podmiotowe
Władze instytucji
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Struktura organizacyjna instytucji
Władze instytucji
Dyrektor
V-ce dyrektor
Nauczyciele
Bednarski Piotr
Błażyńska Grażyna
Góral Agnieszka
Jabłońska Anna
Jaśkiewicz Jacek
Kaczmarek Renata
Kapuścińśka Justyna
Klimek Renata
Kubasiewicz Beata
Kmieć Anetta
Laśkiewicz Krystyna
Mikołajczyk Renata
Morawska Renata
Stankiewicz Sylwia
Wajerowicz Renata
Administracja
Księgowa
Sekretarz
Intendent
Pedagog
Świetlica
Biblioteka
Plan rozwoju szkoły
Statut szkoły
Budżet na rok 2005
Środki trwałe
Sposób funkcjonowania szkoły
Klasy I - III
Klasy IV - VI
Organizacje
Samorząd uczniowski
ZHP
PTTK
PCK
Koła zainteresowań
Koło rozwijania twórczej aktywności uczniów
Koło taneczno - wokalne
Koło przyrodniczo - ekologiczne
Koło recytatorskie
Szkolne koło sportowe
Zespoły wyrównawcze
Świetlica
Uchwały Rady Pedagogicznej
Plan wychowawczy
Przetargi, zamówienia publiczne
Szkoła Podstawowa Nr 9
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Podstawy prawne
Władze szkoły
Pracownicy
Pracownicy administracji
Nauczyciele
Programy
Szkoła Podstawowa Nr 13
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Pracownicy szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 14
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Regulaminy
Informacje nieudostępniane na BIP
Ekopracownia
Ogłoszenia o przetargach
Szkoła Podstawowa Nr 17
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Statut i regulaminy
Organizacja i zasady funkcjonowania
Struktura organizacyjna
Status prawny
Pracownicy
Dyrekcja Szkoły
Władze szkoły
Nauczyciele
Administracja
Pracownicy obsługi
Obszar działania
Przedmiot działalności i kompetencje
Jednotki nadrzędne i nadzorujące
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry i ewidencje
Programy działania
Wyniki nauczania, osiągnięcia, wydarzenia
Wyniki nauczania
Wydarzenia szkolne
Akcje
Zajęcia pozalekcyjne
2005/2006
2008/2009
Finanse
Działania finansowe
Budżet szkoły
Fundusz socjalny
Majątek szkoły
Aktualności
2006/2007
2008/2009
2010/2011
Gimnazja
Gimnazjum Nr 1
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Gimnazjum Nr 2
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Pracownicy
Gimnazjum Nr 3
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Pracownicy
Spółki komunalne
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.
Menu podmiotowe
Statut MZK
Struktura organizacyjna
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Rozkład jazdy autobusów
Zamówienia Publiczne
Rok 2004
Grudzień
Rok 2005
Luty
Marzec
Kwiecień
Wrzesień
Pażdziernik
Listopad
Grudzień
Rok 2006
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Wrzesień
Październik
Rok 2007
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
2008
Luty
Kwiecień
Ogłoszenia
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Podstawowe dane podmiotu
Szczegółowe dane podmiotu
Struktura organizacyjna
Struktura własności
Kierownictwo
Dokumenty podstawowe
Dokumenty bieżące
Rejestry , ewidencje , archiwa
Zamówienia Publiczne
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Menu przedmiotowe
Przetargi
Zakończone postępowania
Podstawowe dane podmiotu
Struktura własności
Organy spółki
Struktura organizacyjna
Dokumenty
Kontrola
Inne wystąpienia i oceny
Rejestry, ewidencje i archiwa
Taryfy i koncesje
Finanse zakładu
Menu podmiotowe
Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o. o. w Pabianicach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza -
stan na dzień 31.05.2015 r.
Nowy BIP Urzędu Miejskiego w Pabianicach dostępny od dnia 1.06.2015 r.
Menu przedmiotowe
Akty prawa lokalnego -
stan na dzień 31.05.2015 r.
Statut Miasta Pabianic
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
Uchwały Rady Miejskiej
1990
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
1991
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
1992
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
1993
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
1994
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
1995
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
1996
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
1997
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
1998
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
1999
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2000
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2001
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2002
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2003
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2004
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2005
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2006
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2007
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2008
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2009
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2010
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2011
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2012
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2013
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2014
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2015
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Zarządzenia
Zarządzenia Kierownika Urzędu
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Zarządzenia Prezydenta Miasta
2002 r.
listopad
grudzień
2003 r.
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2004 r.
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2005 r.
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2006 r.
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2007 r.
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2008 r.
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2009 r.
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2010 r.
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2011 r.
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2012 r.
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2013 r.
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2014 r.
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2015 r.
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Akty prawa miejscowego -
stan na dzień 31.05.2015 r.
2001
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2002
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2003
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2004
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2005
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2006
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2007
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2008
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2009
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2010
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2011
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2012
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2013
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2014
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Finanse -
stan na dzień 31.05.2015 r.
Budżet Miasta Pabianic
2012
2013
2014
2015
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Pabianice
2012
2013
2014
2015
2005 r.
2006 r.
Wykonanie budżetu Miasta Pabianic
Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych
Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych
Sprawozdania o nadwyżce / deficycie
Sprawozdania o stanie zobowiązań
Podatki
Stawki podatkowe na 2007 rok
2007 r.
Wykonanie budżetu Miasta Pabianic
Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych
Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych
Sprawozdania o nadwyżce / deficycie
Sprawozdanie o stanie zobowiązań
Dług publiczny
2008 r.
Wykonanie budżetu Miasta Pabianic
Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych
Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych
Sprawozdania o nadwyżce / deficycie
Sprawozdanie o stanie zobowiązań
Dług publiczny
2009 r.
Wykonanie budżetu Miasta Pabianic
Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych
Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych
Sprawozdania o nadwyżce / deficycie
Sprawozdanie o stanie zobowiązań
Poręczenia
Dług publiczny
2010 r.
Wykonanie budżetu Miasta Pabianic
Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych
Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych
Sprawozdania o nadwyżce / deficycie
Sprawozdanie o stanie zobowiązań
Poręczenia
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Pabianic
2011 r.
Wykonanie budżetu Miasta Pabianic
Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych
Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych
Sprawozdania o nadwyżce / deficycie
Sprawozdanie o stanie zobowiązań
Sprawozdanie o stanie należności
Poręczenia
Opinie RIO
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Pabianic
2012 r.
Opinie RIO
Dług publiczny
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Pabianic
Wykonanie budżetu Miasta Pabianic
Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych
Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych
Sprawozdania o nadwyżce / deficycie
Sprawozdanie o stanie zobowiązań
Sprawozdanie o stanie należności
Poręczenia
2013 r.
Projekt budżetu Miasta Pabianic
Opinie RIO
Wykonanie budżetu Miasta Pabianic
Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych
Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych
Sprawozdania o nadwyżce / deficycie
Sprawozdanie o stanie zobowiązań
Sprawozdanie o stanie należności
Poręczenia
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Pabianic
2014 r.
Projekt budżetu Miasta Pabianic
Opinie RIO
Wykonanie budżetu Miasta Pabianic
Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych
Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych
Sprawozdania o nadwyżce / deficycie
Sprawozdanie o stanie zobowiązań
Sprawozdanie o stanie należności
Informacja o realizacji budżetu
Poręczenia
2015 r.
Projekt budżetu Miasta Pabianic
Opinie RIO
Wykonanie budżetu Miasta Pabianic
Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych
Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych
Sprawozdania o nadwyżce / deficycie
Sprawozdanie o stanie zobowiązań
Sprawozdanie o stanie należności
Poręczenia
Oświadczenia -
stan na dzień 31.05.2015 r.
Oświadczenia osób, które przestały pełnić funkcje
Kontrole -
stan na dzień 31.05.2015 r.
Kontrole wewnętrzne
Protokoły z kontroli
Kontrole zewnętrzne
Przetargi i konkursy -
stan na dzień 31.05.2015 r.
Ogłoszone
Roztrzygnięte
Archiwum
2004
lipiec
przetargi rozstrzygnięte
sierpień
wrzesień
przetargi ogłoszone
przetargi roztrzygnięte
październik
przetargi ogłoszone
przetargi roztrzygnięte
listopad
przetargi ogłoszone
przetargi rozstrzygnięte
grudzień
przetargi ogłoszone
przetargi unieważnione
przetargi rozstrzygnięte
2005
styczeń
luty
przetargi ogłoszone
marzec
kwiecień
przetargi ogłoszone
maj
przetargi ogłoszone
przetargi rozstrzygnięte
czerwiec
przetargi ogłoszone
przetargi rozstrzygnięte
lipiec
sierpień
przetargi ogłoszone
wrzesień
przetargi ogłoszone
przetargi rozstrzygnięte
październik
przetargi ogłoszone
przetargi rozstrzygnięte
listopad
przetargi ogłoszone
przetargi rozstrzygnięte
grudzień
przetargi ogłoszone
przetargi rozstrzygnięte
2006
Styczeń
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Luty
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Marzec
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Kwiecień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Maj
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Czerwiec
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Lipiec
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Sierpień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Wrzesień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Październik
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Listopad
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Grudzień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
2007
Styczeń
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Luty
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Marzec
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Kwiecień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Maj
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Czerwiec
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Lipiec
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Sierpień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Wrzesień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Październik
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Listopad
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Grudzień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
2008
Styczeń
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Luty
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Marzec
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Kwiecień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Maj
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Czerwiec
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Lipiec
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Sierpień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Wrzesień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Październik
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Listopad
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Grudzień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
2009
Styczeń
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Luty
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Marzec
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Kwiecień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Maj
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Czerwiec
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Lipiec
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Sierpień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Wrzesień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Październik
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Listopad
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Grudzień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
2010
Styczeń
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Luty
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Marzec
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Kwiecień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Maj
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Czerwiec
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Lipiec
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Sierpień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Wrzesień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Październik
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Listopad
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Grudzień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
2011
Styczeń
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Luty
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Marzec
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Kwiecień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Maj
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Czerwiec
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Lipiec
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Sierpień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Wrzesień
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Październik
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Listopad
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
Grudzień
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
2012
Styczeń
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Luty
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Marzec
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Kwiecień
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Maj
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Czerwiec
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Lipiec
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Sierpień
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Wrzesień
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Październik
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Listopad
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Grudzień
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
2013
Styczeń
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Luty
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Marzec
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Kwiecień
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Maj
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Czerwiec
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Lipiec
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Sierpień
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Wrzesień
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Październik
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Listopad
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Grudzień
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
2014
Styczeń
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Luty
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Marzec
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Kwiecień
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Maj
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Czerwiec
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Lipiec
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Sierpień
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Wrzesień
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Październik
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Listopad
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Grudzień
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
2015
Styczeń
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Luty
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Marzec
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Kwiecień
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Maj
Przetargi i konkursy ogłoszone
Przetargi i konkursy rozstrzygnięte
Zamówienia publiczne -
stan na dzień 31.05.2015 r.
Ogłoszone
Roztrzygnięte
Archiwum
2013 r.
Luty
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
Marzec
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
Maj
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
Czerwiec
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
Wrzesień
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
Październik
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
Listopad
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
Grudzień
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
2014 r.
Styczeń
Rozstrzygnięte
Luty
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
Marzec
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
Maj
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
Czerwiec
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
Lipiec
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
Sierpień
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
Październik
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
Grudzień
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
2015 r.
Styczeń
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
Marzec
Rozstrzygnięte
Kwiecień
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
Realizacja zadań publicznych -
stan na dzień 31.05.2015 r.
Archiwum
Ogłoszenia -
stan na dzień 31.05.2015 r.
Nabór kandydatów do pracy -
stan na dzień 31.05.2015 r.
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
Archiwum
2012 r.
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
2013 r.
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
2014 r.
Ogłoszone
Rozstrzygnięte
2015 r.
Ogłoszone
Podatki i opłaty -
stan na dzień 31.05.2015 r.
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
Majątek publiczny -
stan na dzień 31.05.2015 r.
Rejestry, ewidencje i archiwa -
stan na dzień 31.05.2015 r.
Wykaz kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Pabianice
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Rejestr Instytucji Kultury
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Rejestr umów
Karty usług publicznych -
stan na dzień 31.05.2015 r.
Wydział Budżetu i Finansów
Kancelaria Prezydenta Miasta
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych
Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Wydział Ochrony Środowiska
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Urbanistyki
Wydział Spraw Lokalowych
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Biuro Rady Miejskiej
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących - stan na dzień 31.05.2015
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej -
stan na dzień 31.05.2015 r.
Wybory i referenda -
stan na dzień 31.05.2015 r.
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 14.06.2015 r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 1.03.2015 r.
Wybory Samorządowe 2014
Wybory ławników na kadencję lat 2016-2019 -
stan na dzień 31.05.2015 r.
Pomoc
Redakcja
Rejestr zmian
Wyszukiwanie zaawansowane
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia